Tổ chức cán bộ

1. Giới thiệu: – Phòng Tổ chức nhân sự là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức nhân sự, công tác bảo