Điều dưỡng

1. Giới thiệu: Phòng Điều Dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp, chịu trách nhiệm trước giám đốc bệnh về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện. 2. Nhiệm vụ: