Công nghệ thông tin

1. Chức Năng – Nhiệm Vụ: Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, thư viện, Đề xuất các dự án và kế hoạch hoạt động công nghệ thong tin. Duy trì hoạt động công nghệ