Công nghệ thông tin

1. Chức Năng – Nhiệm Vụ: Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, thư viện, Đề xuất các dự án và kế hoạch hoạt động công nghệ thong tin. Duy trì hoạt động công nghệ

Tài chính kế toán

1. Giới thiệu: – Phòng Tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh

Hành chính quản trị

1. Giới thiệu: – Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện. 2. Nhiệm

Vật tư thiết bị y tế

Bao gồm hệ thống kho dược & nhà thuốc đủ các điều kiện về vệ sinh – an toàn và lưu trữ dược phẩm Nguồn thuốc vào bệnh viện được hội đồng dược thẩm định và quyết định bảo đảm chất lượng & hiệu quả

Điều dưỡng

1. Giới thiệu: Phòng Điều Dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp, chịu trách nhiệm trước giám đốc bệnh về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện. 2. Nhiệm vụ:

Tổ chức cán bộ

1. Giới thiệu: – Phòng Tổ chức nhân sự là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức nhân sự, công tác bảo

Kế hoạch tổng hợp

1. Giới thiệu: – Phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về: Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng. Đôn đốc