Điều dưỡng

Share!

1. Giới thiệu:

Phòng Điều Dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp, chịu trách nhiệm trước giám đốc bệnh về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

2. Nhiệm vụ:

Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.
Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý thực hiện đúng các quy định kỹ thuật bệnh viện và quy chế bệnh viện.
Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.
Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.
Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.
Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý.
Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
Định kỳ sơ kết, tổng kết, công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo giám đốc bệnh viện.
3. Tổ chức:

– Các bộ phận:

Chăm sóc người bệnh
Đào tạo, nghiên cứu khoa học

Add Comment