Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

Nhiệm vụ a) Lập kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. b) Xây dựng các quy định, quy trình kiểm