BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Share!

Cải tiến chất lượng là công tác bệnh viện đặt ra hàng đầu để tăng cường chất lượng liên tục thông qua việc phân tích và giải quyết một vấn đề mang tính quy trình, đây là trọng tâm phát triển của ngành Y tế nói chung và bệnh viện CTCH-PTTH Huế nói riêng. Bệnh viện CTCH-PTTH Huế đánh giá hoạt động  cải tiến chất  lượng trong năm 2018  như sau:

  1. MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

1.1.    Mục tiêu chung

Định hướng và thúc đẩy các hoạt động cải tiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

1.2.    Mục tiêu cụ thể

Nâng cao chất lượng khám và điều trị tại bệnh viện, hạn chế đến mức thấp nhất sai sót về chuyên môn.

Hết lòng phục vụ người bệnh, xem người bệnh như người thân của mình, tỷ lệ hài lòng với các dịch vụ y tế đạt >95%

Cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế.

Thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống QLCL bệnh viện. Tỷ lệ điểm đánh giá các tiêu chí chất lượng cải thiện >10% so với năm 2017 (theo bộ tiêu chí chất lượng ban hành theo QĐ 4858/QĐ – BYT)

  1. NỘI DUNG THỰC HIỆN

2.1.    Nguyên tắc tổ chức thực hiện cải tiến chất lượng

Phòng QLCL dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện đề ra trong năm 2018.

Hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện luôn lấy người bệnh làm trung tâm ( thể hiện qua các sổ theo dõi và xây dựng các chỉ số chất lượng đặc thù mỗi khoa).

Việc bảo đảm và cải tiến chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của bệnh viện, được tiến hành thường xuyên, liên tục và ổn định trong từng khoa phòng.

Giám đốc bệnh viện chịu trách nhiệm về chất lượng bệnh viện. Tất cả cán bộ y tế trong bệnh viện có trách nhiệm tham gia hoạt động quản lý chất lượng.

2.2.    Đánh giá công tác tổ chức

Bệnh viện đã ra quyết định thành lập Tổ quản lý chất lượng; Cán bộ chuyên trách quản lý chất lượng; Mạng lưới quản lý chất lượng theo hướng dẫn của TT 19/2013/TT-BYT có họp từng quí với nội dung cụ thể

2.3.  Về việc  xây dựng kế hoạch, chương trình bảo đảm và cải tiến chất lượng

Bệnh viện xây dựng, ban hành, phổ biến mục tiêu chất lượng để nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng được biết.

Bệnh viện xây dựng kế hoạch và chương trình bảo đảm, cải tiến chất lượng thông qua việc xác định các vấn đề ưu tiên. Nội dung của kế hoạch chất lượng được lồng ghép vào kế hoạch hoạt động hằng năm và 5 năm.

2.4.   Về việc xây dựng chỉ số chất lượng, giám sát và đo lường chất lượng bệnh viện

Bệnh viện xây dựng bộ chỉ số chất lượng cụ thể dựa trên các hoạt đông thực tế của bệnh viện.

Mỗi khoa/phòng xây dựng một bộ chỉ số chất lượng cụ thể, nhằm đánh giá và theo dõi chất lượng hoạt động của từng khoa/phòng( Theo phụ lục 1) . Báo cáo có phân tích/tháng tiến độ thực hiện chỉ số chất lượng về Tổ QLCL

Định kỳ hoặc đột xuất Tổ QLCL phân công các thành viên kiểm tra giám sát việc thực hiện chỉ số chất lượng các khoa phòng.

Tổ QLCL đánh giá tổ chức thực hiện mỗi 6 tháng, năm đánh giá hoạt động của các khoa/phòng.

Tổ chức thu thập, quản lý, lưu trữ, khai thác và sử dụng dữ liệu liên quan đến chất lượng bệnh viện.

Lồng ghép báo cáo chất lượng vào báo cáo hoạt động chung của bệnh viện.

Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu, phân tích, xử lý thông tin liên quan đến quản lý chất lượng bệnh viện.

2.5.   Về công tác tổ chức triển khai các quy định, hướng dẫn chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh

Bệnh viện, các phòng chức năng, khoa LS – CLS tổ chức triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn chuyên môn do Bộ Y tế và bệnh viện ban hành (Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, hướng dẫn quy trình kỹ thuật, hướng dẫn quy trình chăm sóc và các văn bản hướng dẫn chuyên môn khác) thể hiện trong phác đồ điều trị của mỗi khoa phòng. Định kỳ/tháng, 06 tháng, năm tổ chức triển khai kiểm định chất lượng để đánh giá việc thực hiện các quy trình kĩ thuật, hướng dẫn chuyên môn của bệnh viện; tiến hành phân tích có hệ thống chất lượng chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh .

2.6.   Về chất lượng phục vụ người bệnh

Toàn thể cán bộ nhân viên bệnh viện hết lòng phục vụ người bệnh, xem người bệnh như người thân của mình, tỷ lệ hài lòng với các dịch vụ y tế đạt >95%

Bệnh viện thực hiện lấy ý kiến thăm dò và đánh giá sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh thường xuyên làm cơ sở cho việc cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh,có tiến hành đánh giá mỗi tháng, 6 tháng.

2.7.   Về việc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và NVYT

Bệnh viện đã xây dựng các quy trình cụ thể bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế với các nội dung chủ yếu sau:

  1. a) Xác định chính xác người bệnh, tránh nhầm lẫn khi cung cấp dịch vụ.
  2. b) An toàn phẫu thuật, thủ thuật.
  3. c) An toàn trong sử dụng thuốc.
  4. d) Phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện

đ) Phòng ngừa rủi ro, sai sót do trao đổi, truyền đạt thông tin sai lệch giữa nhân viên y tế.

  1. e) Phòng ngừa người bệnh bị ngã.
  2. g) An toàn trong sử dụng trang thiết bị y tế.

Bảo đảm môi trường an toàn cho người bệnh, khách thăm và nhân viên y tế; tránh tai nạn, rủi ro, phơi nhiễm nghề nghiệp.

Thiết lập hệ thống thu thập, báo cáo sự cố tại các khoa lâm sàng và toàn bệnh viện, bao gồm báo cáo bắt buộc và tự nguyện.

Xây dựng quy trình quản lý sự cố để xác định nguyên nhân gốc, nguyên nhân có tính hệ thống và nguyên nhân chủ quan của nhân viên y tế; đánh giá các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra.

Xử lý sự cố và có các hành động khắc phục đối với nguyên nhân gốc, nguyên nhân có tính hệ thống và nguyên nhân chủ quan để giảm thiểu sự cố và phòng sự cố xảy ra.

2.8.    Đánh giá việc thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục chất lượng bệnh viện

Bệnh viện có xây dựng KH cải tiến chất lượng tại 100% các khoa/phòng

Các Khoa/phòng xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng.

Tỷ lệ điểm đánh giá các tiêu chí chất lượng cải thiện >10% so với năm 2017

2.9.   Về  công tác kiểm tra, giám sát

Mỗi Quý tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả của kế hoạch từng quý.

Định kỳ/6 tháng, năm tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ bệnh viện dựa trên bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.

Bệnh viện lập báo cáo chất lượng và công bố báo cáo chất lượng cho toàn thể CBCNV, nhân dân được biết.

Trưởng các khoa, phòng chịu trách nhiệm quán triệt nội dung mức đạt các tiêu chí chất lượng thực hiện trong năm 2018 của toàn đơn vị và của riêng khoa phòng mình được phân công để định hướng cho nhân viên phấn đấu hoàn thành các tiêu chí kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo về đánh giá về kế hoạch cải tiến chất lượng chung của Bệnh viện CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH – PHẪU THUẬT TẠO HÌNH Huế trong 6 tháng  đầu năm 2018.

Toàn thể khoa, phòng, CBYT nghiên cứu thực hiện, có khó khăn vướng mắc báo ngay BGĐ, Hội đồng quản lý chất lượng để kịp thời giải quyết và điều chỉnh.

Add Comment